Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Отчетен доклад за дейността на Контролния съвет на СПРБ
Публикувана на: 16:47, ПОНЕДЕЛНИК 9 МАРТ 2009 | Принтирай
 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Контролния съвет

за периода 15 март 2008 г. – 27 февруари  2009 г.

 

През отчетния период Контролният съвет (КС) организира своята дейност в съответствие с Устава на СПРБ чл. 18-22.

Контролният съвет се състои от председател – Н.Йорданов и членове: К.Колев и Д. Георгиев.

КС проведе 2 събирания за проверка на организационната дейност, воденето на документацията на Съюза и състоянието на финансовата отчетност.

1. По организационната дейност на Съюза и ръководството му.

Заседанията на Управителния съвет се провеждаха редовно с добре обмислен дневен ред и подготовка на обсъжданията. На заседанията на УС беше поканван и присъстваше Председателят на КС без право на глас, което даваше възможност на място да се отправят и осъществяват препоръките за подобряване на дейността на Съюза. По същество контролната функция на КС не беше епизодична, а непрекъсната и достатъчно ефективна.

Посочените в доклада на Управителния съвет и изпълнени мероприятия доведоха до разгласяване на съществуването на Съюза в медиите и местните органи за властта, както и установяване на връзки с някои международни организации.

УС реагираше бързи оперативно при възникването на извънредни обстоятелства, каквито за съжаление се случваха по тъжен повод, но и при необходимост да се установят контакти или в отговор на действия на различни власти и институции.

Беше обновен електронния сайт, който в момента е в процес на по-нататъшна оптимизация, с което е ангажирана фирмата на бившият подводничар Йордан Христов.

Проблеми по организацията на дейността на Съюза:

- необходимо е да се създаде по-строга организация за водене на документацията на Съюза, за което в помощ на секретаря П.Димитров е възможно да се привлече още един човек за създаване на дела със записи на дейностите, протоколи и т.н.

- необходимо е да се активизира използването на електронния сайт на Съюза, като се въведе в действие Форума чрез създаване на теми за обсъждане, както и разпространяване на новостите и съобщенията по Интернет.

- да се усъвършенства системата за взаимното оповестяване на членовете на Съюза чрез отговорниците на районните секции, тъй като сега тази дейност ляга най-вече върху П.Димитров.

- да се създаде функция на отговорник за финансите на Съюза в Управителния съвет освен Цветко Цветков, който се занимава със събирането на членския внос, а това се оказа една от най-сложните и отговорни дейности.

 

2. По финансовото състояние на Съюза:

Още от създаването на организацията ни се обърна най-сериозно внимание и се взеха мерки за стриктно водене на финансовата отчетност. Финансовата документация се води  от члена на УС Ц.Цветков чрез приходни ведомости и разходни документи, които са събрани в отделни папки и се отчитат в приходо-разходната книга.

Трябва да се отчете, че дейност по събирането на членския внос е най-трудната, тъй като изисква отзивчивост на членовете за своевременното предаване на членския внос, а не с многократно обаждане и напомняне.

Следва да се отбележи, че в УС периодично се внасяше информация за финансовото състояние и всички разходи са извършвани със санкцията на УС на Съюза.

Основното перо на приходите е членският внос, като някои от нашите членове в съответствие с Устава внасят и по-големи суми, които се заприходяват  като спонсорство. Заедно с това трябва да отправим благодарност към дарителите  К.Узунов, Н.Николаев, Б.Гуцанов и Г.Мишков с надеждата, че техният пример ще бъде последван и от други спомоществуватели.

С решение на УС финансовото състояние на Съюза се представя към дата 15 февруари 2009 г. и включва:

 

Направления

Приходи

Разходи

 

Наличност към 15.03.2008 г.

2326,02

-

1

От членски внос за 2008 г. и 2009 г. до 15.02.2009 г.

1580,00

-

2

За Общото събрание на 15.03.2008 г.

133,00

-

3

Дарение от г-н Красимир Узунов

1000,00

-

4

Дарение от г-н Николай Николаев

1000,00

-

5

Дарение от г-н Борислав Гуцанов

1020,00

-

6

Дарение от г-н Георги Мишков

650,00

-

7

Календари (продажба/печатане)

868,80

1290,00

8

Знак на СПРБ (продажба/производство)

860,00

2000,00

9

Печатане на устави

-

200,00

10

Купуване на GSM апарат за СПРБ

-

29,00

11

Плащане на месечни сметки на СПРБ към Вивател

-

450, 41

12

За хостинг и домейн на сайта на СПРБ

-

47,00

13

За оптимизиране на сайта

-

400,00

14

Спонсорство на А.Викторов за „Автономка-3”

-

440,00

15

Преводна такса за „Автономка-3”

-

19,58

16

Отпечатване на покани

-

10,00

17

Дизайн и предпечатна подготовка на календари

-

45,00

18

Траурни венци за 3 погребения

-

96,00

19

За погребение на Димитър Мавродиев

-

300,00

20

Канцеларски материали

-

226,93

21

Пощенски разходи

-

89,48

22

Доплащане на транспортни разходи за Никулден

-

81,50

23

За приглашения и други документи за Севастопол

-

68,70

 

Всичко приходи до 15.02.2009 г.

9437,82

-

 

Всичко разходи до 15.02.2009 г.

-

5793,59

 

Наличност към 15.02.2009 г.

9437,82 – 5793,59 = 3644,23

 

Наличност в касата на Съюза

2394,23

 

В банковата сметка на Съюза

1250,00

 

КС счита датата 15 февруари за край на финансовата година за Съюза и към деня на провеждане на Общото събрание отчита следната наличност в касата  - 2394,23 лв. и 1200 лв в банковата сметка на СПРБ.

Оценката на КС за финансовата отчетност е положителна и се дължи на усилията и отдадеността към работата на г-н Цветков.

Предложения:

1. Да се счита организационната дейност на Съюза и на неговото ръководство удовлетворителна и положителна.

2. Да се приеме отчета на финансовите средства.

3. Управителният съвет на заседание през 3 месеца да разглежда точка „Съобщение за финансовото състояние на Съюза”, като данните за приходи/разходи и наличност в касата на основата на проверка от КС да служат като точки за ревизионни отчети.

 

Докладът е приет на заседание на КС на  17.02.2009 г.

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти