Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

И НА МОРСКО УЧИЛИЩЕ ЛИ МУ ДОЙДЕ РЕДЪТ ЗА ЗАТРИВАНЕ?
Автор: | Прегледана: 4663 | Публикувана на: 16:24, СРЯДА 1 ЮЛИ 2009 | Създай отметка   Домашна страниза
 
ВВМУ И НА МОРСКО УЧИЛИЩЕ ЛИ МУ ДОЙДЕ РЕДЪТ ЗА ЗАТРИВАНЕ?
 

Всеки варненец, пък и много хора в България, знае няколко символа на нашия град, но един от най-запомнящите се, както по важност, така и по красотата и внушителността на сградата, е Висшето военноморско училище. Във връзка с обсъжданите предложения за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които включват ликвидиране на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” или превръщането му във факултет на НВУ „В.Левски” е необходимо да се обърне внимание на важни обстоятелства, които трябва да се имат предвид при вземането на такова важно за държавата ни решение.

1. Кратки сведения за развитието и значението на ВВМУ

ВВМУ е създадено като учебно заведение за подготовка на морски технически и ръководни кадри. Предметът му на дейност се ограничава от онези задачи, които са свързани с морското и речното стопанства. Училището е специализирано със своята организация, специалности на обучение, учебно-материална база и възпитателни традиции и отговаря на спецификата на тези задачи.
През целия период на съществуване на Морското училище българските политици са проявявали неизменна грижа и разбиране за националната ценност на този вид образование в България. Дори когато по силата на Ньойския договор през есента на 1920 г. Морското машинно училище юридически престава да съществува като военно, те намират начин да го съхранят. Училището отначало преминава към Министерството на търговията, промишлеността и труда, а по-късно към Министерството на железниците, пощите и телеграфите. С решение на Министерския съвет от 01.07.1921 г. се разпорежда гражданските части наследили военния флот, в това число и Морското машинно училище, да преминат на подчинение на Министерството на войната, а само за материална издръжка да минат към гражданското министерство. Училището разширява своя прием за гражданските специалности. Полагат се и основите на втората основна специалност - "Корабоводене". Започва интегрирано обучение на първите командни кадри за гражданското корабоводене и военния флот.

Със "Закон за Морското училище" от 1929 г. на училището е възложена задачата да обучава за нуждите на България еднороден (единомислещ) "корабоначалнически и ръководен технически персонал за корабоплаването, бреговите служби и морското въздухоплаване".

Актът за създаване на Морското училище като висше (по смисъла на сегашния ЗВО) е "Законът за Военно-морското на Негово Величество училище" от 26 03 1942 г. Той ясно формулира мисията на училището - да подготвя едновременно "личен офицерски състав (строеви и машинни) за поделенията на Морските войски и команден личен състав (навигационен и технически за търговското корабоплаване по Дунава и морето ". Именно такива функции ВВМУ изпълнява без прекъсване до сега.

- С Решение на Народното събрание от 10.06.2002 г. са определени функциите и предмета на дейността на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров":

«а) обучение на курсанти за придобиване на висше образование по специалности в професионална област "Военно дело" на образователно-квалификационната степен "бакалавър" и в професионална област "Техника и технологии" на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър";

б) обучение на студенти за придобиване на висше образование по специалности в професионална област "Техника и технологии";

в) обучение на докторанти и др.»

- Би следвало да се напомнят позициите на официалните държавни ръководители през последните десетина години:

= Министър-председателят на Републиката И. Костов в Народното събрание на 16. 07. 1999 г., в отговор на актуален въпрос на народен представител:

"Висшето военноморско училище "Н.Й.Вапцаров" е едно елитно учебно заведение с висок авторитет и международно признание... Политиката на Правителството в тази сфера е свързана с предстоящата реформа във военното образование, което ще даде преоритет на гражданските специалности. За военноморското образование, в частност приоритетът ще се даде на гражданските специалности, с оглед удоволетворяването на нуждите на българското корабоплаване.. .

Висшето военноморско училище е единственото училище от този род в България, акредитирано от Международната морска организация, като диплимите се признават o т всички корабособственици по света. "

= Президентът на Републиката г-н П.Стоянов на 18.05.2001 г. по повод на 120-годишнината на училището: „Моето мнение е, че Висшето военномморско училище трябва да остане самостоятелно, за да продължи традицията, която вече има, извоюваните успехи и международен авторитет. ............Ако не съхраним този авторитет, ще бъде национално късогледство.”

= Президентът на Републиката г-н Г.Първанов на 25.05.2006 г. по повод на 125-годишнината на училището: „Имахме възможността да се убедим, че е налице модерна система за подготовка на личния състав, която отговаря на българските изисквания, и затова има всички национални сертификати. Една система, която притежава и необходимите международни сертификати.

Всичко това ми дава основание да кажа, че днес ВВМУ Н.Й.Вапцаров” наистина е създало модел за развитието на военно-образователната система в България, а може би няма да бъде пресилено, ако кажа – и на образователната ни система като цяло.”

Днес уникалността на ВВМУ се състои в това, че то е единственото специализирано висше военно - морско училище на България и в него се извършва едновременно обучение на кадри за Военноморските сили на Република България и за гражданското корабоплаване на Република България и в световен мащаб . Това определя неговата мисия като двигател в процеса на развитие на българското корабоплаване. Мисията на ВВМУ е формирана в течение на повече от един век, под влияние на държавните решения и националните и международни изисквания и е насочена към:

- обучение на морски командни кадри чрез прилагане на високоефективни педагогически технологии;

- развитие на научно-изследователската дейност;

- развитие на сътрудничество на национално и международно равнища;

- посрещане и отговаряне на предизвикателствата на трансформиращите се Военноморски сили на Република България и на бързо променящия се морски и икономически сектор.

И понастоящем мисията на ВВМУ е обвързана с традиционния му облик на център за висше морско образование и двигател на българското корабоплаване. Подготвяните в училището командни кадри и успешното решаване на научни проблеми са сред значимите измерения на постиженията и дългосрочните му цели. Мисията на ВВМУ е непосредствено и отговорно свързана с реализацията на общонационалните задачи, произтичащи от доктриналните схващания за защита на интересите на страната в националните морски пространства и развитието на водния транспорт – значими и съществени параметри на националната сигурност и икономически напредък.

2. Относно доказаната ефективност на ВВМУ като комплексно образователно звено,
подготвящо командни кадри както за военния, така и за гражданския флот

 Анализът на конюнктурата на международния пазар на морски кадри показва, че световният пазар изпитва остра и засилваща се нужда от добре подготвени командни кадри (оценките са между 30 000 и 60 000 души), като в близките 20-30 години тази тенденции ще се запази и дори засили.

Следва да се отбележат някои характерни особености на образованието, което получават възпитаниците на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” и неговото място в икономическия живот на страната:

- ВВМУ е единственото висше учебно заведение в Република България, випускниците на което се реализират незабавно почти на 100 % , както в страната, така и в чужбина – за завършилите ВВМУ безработица никога не имало и няма да има в обозримото бъдеще.

- Веднага със завършването си випускниците на ВВМУ започват да получават заплащане на своя труд, десетократно надвишаващо средното възнаграждение за страната, а в следващите 2 – 10 години заплащането на труда им се увеличава до 3 000- 10 000 евро месечно, т.е. 20-40 пъти над средното заплащане на труда в Република България.

- Ежегодно от българските моряци в Република България се внасят над 400-500 милиона евро , голяма част от които са заработени директно от випускниците на ВВМУ или от екипажи, които плават под ръководството на випускници на училището. От тях държавата получава големи приходи във вид на данъци и различни видове социални o сигуровки.

- ВВМУ е специализирано висше учебно заведение, което провежда интегрирано обучение на специалисти за военния и гражданския флот на Р България, което е характерна форма за обучение в повечето малки държави с недостатъчен научен и преподавателски потенциал и малки материални възможности. Във ВВМУ се обучават кадри както за националните, така и за чуждестранни корабоплавателни компании. При това курсантите и студентите изучават около 90 % еднакви дисциплини, които се преподават от едни и същи преподаватели.

Големият спектър от изучавани дисциплини се определя от характера на получаваните квалификации, които са задължителни за получаването на морската им правоспособност. Тези дисциплини изискват наличие в щата на училището на преподаватели – специалисти в отделните направления. При обучение само на курсанти не би могло да се осигури пълна натовареност на преподавателите и това би довело до използване на преподаватели „по всичко”, т.е. да са подготвени за преподаване на учебни дисциплини от различни направления, което неминуемо ще бъде свързано с качеството на подготовката на обучаемите, на преподавателите и преподаваните знания.

За удовлетворяване на изискванията на IМО и получаване на съответната гражданска специалност курсантите са длъжни да изучават и редица „чисто граждански” дисциплини, като Международно морско право, Експлоатация на кораба и товарно дело, Търговска експлоатация на кораба и др.

Трябва ясно да се съзнава, че наличието на системата за обучение на около 1000 студенти за гражданските ведомства създава изключително благоприятни условия за развръщане на необходимия контингент от преподаватели за големия брой уникални морски и специални дисциплини, което би било невъзможно, ако бъде организирана структура за обучение само на 118 курсанта. Това с още по-голяма сила се отнася за обстановката на предполагаемо намаляване на годишната бройка на обучаваните курсанти до 20, 18 или 15 души през следващите години.

3. Съответствие на системата за образование във ВВМУ с националното и международно законодателство

 Системата за образование във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” функционира успешно с всичките си елементи и дейности. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” има институционална акредитация (2001 г. с потвърждаване през 2006 г.), програмна акредитация на всички обучавани специалности (2004 -2006 г.) , програмна акредитация на професионалните направления, по които се извършва образователна дейност „Военно дело” и „Транспорт, корабоплаване и авиация”, акредитация на обучението в ОКС “доктор” по 8 граждански специалности (2004 -2007 г.) и предстояща пре акредитация на 4 основни специалности от професионалн ото направлени е “Транспорт, корабоплаване и авиация” (2009 ).

ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” притежава сертификат на системата за управление на качеството на обучение по стандарта ISO 9001:2000 от 2001 г., която е пресертифициран а през 2006 г. Във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” e въведена системата за натрупване и трансфер на кредити от 2005 г.

Името на ВВМУ "Н. И. Вапцаров" фигурира в Компендиума на Международната морска организация (Справочник за морските учебни заведения от целия свят, които отговарят на изискванията на ООН за обучение на морски кадри) още от 1960 г. През 1999 г., във връзка с реформирането в световен мащаб на образователните институции "в областта на корабоплаването то е заявено от Морската администрация на Р. България като базово училище, а през 2000 г е одитирано от представители на I МО и предложено за вписване в новото издание на Компендиума на Организацията като висше морско училище, отговарящо на съвременните международни критерии за "одобрено образование". ВВМУ е с доказан международен авторитет и се нарежда сред най-добрите морски училища в света. През м. юни 2000 г. то е единственото военноморско училище в света, прието за редовен член на Световната организация на морските университети. Качеството на образованието в училището е добре познато на корабособствениците от целия свят. Повече от 5000 наши възпитаници са работили и работят като офицери на български и чуждестранни граждански кораби. На всички учения на НАТО възпитаниците на училището получават висока оценка. Така чрез ВВМУ Р. България се нарежда сред морските държави, защитили правото си да подготвят без ограничения морски лица с висша квалификация, с всички произтичащи от това ползи за страната ни.

Образованието във ВВМУ е организирано в строго съответствие с Наредба 6 за компетентността на морските лица в България, и с изискванията на Международната конвенция компетентността на морските лица на морските лица и вахтената служба STCW 78/ 95.

ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" е единственото българско висше училище с международна и национална акредитация на морски специалности. Промяната в това статукво би била във вреда на цялата национална система за подготовка на морски кадри.

Доказателства за това се съдържат в положителните оценки и отзиви, давани от
страна на държавни органи и институции, и от потребители на кадри по повод на интереса към съдбата на ВВМУ, проявен от народни представители, от видни общественици, от професионални организации и др, отразен по подходящ начин и от медиите.

Същото е виждането и на българската морска общественост (Община Варна, Областната управа на Варненска област, Българска морска камара, Бургаска морска асоциация, Асоциация на морските капитани, Асоциация на българските морски пилоти, Сдружението на менинговите фирми, Асоциация на корабните брокери и агенти, Клуба на корабните механици и др.), което бе многократно изразявано на обществени форуми, чрез отзиви до ВВМУ за реализацията на възпитаниците му, в средствата за масова информация и с писма до държавните органи на Р.България.

4. Превръщането на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” във факултет на НВУ „В.Левски” ще доведе
до следните негативни последици:


 - Прекратяване на обучението на командни кадри за гражданското корабоплаване, което ще направи невъзможно обучението на офицерите за ВМС съгласно международните изисквания и българското законодателство, но в крайна сметка ще доведе и до закриване на военноморската специалност в България. Всичко това изисква национално отговорно решение в съответствие с възможностите на българското висше образование и международните изисквания за подготовка на кадри за корабоплаването.

- Социалната цена на превръщането на ВВМУ във факултет на НВВУ щ е се отрази като загуба на авторитета на училището при привличането на кандидати за обучение. Заедно с това офицерите от ВМС ще загубят своята престижна и високо платена гражданска морска специалност, което им гарантира добри доходи и след напускане на Военноморските сили.

- Ще бъдат нанесени сериозни щети в икономическия и социален аспект на морските и крайдунавски общини и десетки хиляди български граждани. В "морските" градове като Варна, Бургас, Балчик, Поморие и др. около 25-30 % от домакинствата са свързани с морския бизнес, в основата на който е подготовката, получена във ВВМУ.

- Ликвидира се едно традиционно висше учебно заведение на град Варна, което в голяма степен се е превърнало в символ на града.

5. Предложения за разрешаване на възникналите проблеми:

- ВВМУ да запази статута си на самостоятелно военноморско учебно заведение за подготовка на командни кадри за нуждите на ВМС и на гражданското корабоплаване.

- Дългосрочното решаване на въпросите за финансирането на морското образование може да стане само по линията на финансиране от държавния бюджет на базата на приходите, които произвежданите от ВВМУ и останалите морски образователни институции кадри внасят в държавния бюджет на страната.

- Един от основните пътища за подобряване на финансирането на училището е да се направи обосновано предложение за изменение на Постановление №162/20.06.2001 г. на МС на Р България за определяне на диференцираните нормативи за издръжка на обучението на един студент по професионално направление. Необходимо е диференцираният коефициент за обучение по професионално направления „Транспорт, корабоплаване и авиация” да бъде променен от 2,3 до разум е н размер в рамките до 10,5 във връзка със значителните промени, наложени от изискванията на STCW 78/95 на ММО на ООН за увеличаване на плавателната практика, използване на сложна лабораторна и тренажорна техника, въвеждане на виртуални симулатори в учебния процес и др. В момента училището разполага в повечето от своите лаборатории и кабинети с лабораторна техника и материална база от преди 30-40 години, която не съответства на сегашните технологични условия в света, а много от техническите средства отдавна не се използват на корабите от ВМС, а още по-малко на гражданските кораби и в бреговите учреждения.

Съществуващият коефициент за издръжка на обучението е от 2 до 4 пъти по-нисък от заделените коефициенти за издръжка на професионални направления и специалности с далеч по-малки нужди за осигуряване на обучението им като например: „Растениевъдство” и „Растителна защита” – 4,3; „Спорт” – 6,2; „Теория на изкуствата” и „Здравни грижи” – 5,0; „Национална сигурност” – 7,81; „Медицина” и „Фармация” – 9,4 и т.н.

В тази връзка е необходимо незабавно да се инициира създаването на междуведомствена работна комисия от експерти на Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Министерството на транспорта и Министерството на финансите с цел изучаване на проблемите на морското образование и набелязване на мерки, които би следвало да се предприемат в държавен мащаб, така че в близките години България да може да извлича, по подобие на Република Хърватска, многократно по-големи ползи от участието си в световния морски, а по-тясно погледнато – и образователен бизнес.

- Заедно с това трябва да се използват и другите пътища за финансиране, като: - постепенно увеличаване на таксите за обучение на студентите с паралелно решаване на проблемите, свързани с финансирането на обучението чрез заеми, които се изплащат след завършването на обучението; - въвеждане на платено обучение; - приходи от производствената дейност в училището и други собствени приходи ; - приходи от спонсорство и др.

Такива инвестиции са крайно необходими, за да се достигне и поддържа световно ниво на образованието и практическата подготвеност на морските кадри на Република България. Сегашното състояние не отговаря на предявяваните и непрекъснато повишаващи се международни изисквания към мореплавателите.

- Необходимо е да се направи сравнение между ползите, които носи ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” и другите висши учебни заведения на страната, някои от които просто са незаконни, а почти всички останали произвеждат от 30 до 70 на сто безработни свои випускници или такива, които се реализират в съвсем други сфери на дейност и най-често емигрират в други държави. Но дори и тези, които се реализират съгласно своите специалности, получават съвсем скромни възнаграждения, а съответно внасят и много по-скромни данъчни и осигурителни вноски в сравнение с българските моряци.

- Заедно с това ще б ъде израз на държавническа мъдрост да се прецени, че е необходимо да се съсредоточат всички интелектуални и финансови усилия на държавата (които никак не са богати) в едно учебно заведение, а не под предлог за създаване на конкуренция да се разпиляват в няколко направления и заведения, които поотделно трудно могат да се изведат и поддържат на световно равнище. Т.е. ползата от конкуренцията между малки и недостатъчно научно, финансово и технически подготвени учебни заведения се елиминира от многото недостатъци, характерни за морската образователна дейност в един сравнително малък град на една малка и бедна на финансови и морски образователни ресурси държава.

Всъщност трябва да се отговори на простия въпрос: има ли друго висше учебно заведение в България, което да не произвежда безработни висшисти-емигранти и неговите випускници да се реализират със заплащане от 1500 до 10 000 евро на месец, както вече няколко десетилетия се реализират випускниците на Морско училище? Нима трябва да заколим кокошката, която снася златните яйца, т.е. да се откажем от възможността за получаване на огромни приходи за нашата държава в направление, което е един голям световен бизнес с невероятно качество и конкуренция. Най-лесно би било да се откажем от обучението на студенти за нуждите на националните и чуждестранните корабособственици – но дали това ще бъде от полза за държавата? Нима е толкова трудно да се обясни и разбере една толкова проста зависимост между държавните интереси, частните интереси на морските образователни институции и личните интереси на гражданите, които желаят да се реализират в тази сфера на бизнес – интересите са паралелни и еднопосочни. Не е ли най-добре да се следва примера на Република Хърватска, в която обучението на командни и изпълнителски кадри за морския бизнес е висша държавна политика и направление, от което държавата им получава огромни финансови приходи.

- Като вариант за изход от създалата се ситуация, но изискващ Решение на Народното събрание, може да бъде създаването на базата на Висшето военноморско училище на Национален морски университет с два факултета - "Военноморски" и "Корабоплаване", което да осигурява подготовката на курсанти за ВМС и на студенти за гражданското корабоплаване. В този случай Военноморският факултет може да бъде подчинен административно на ВВМУ или на НВУ „В.Левски”.

 

ОР Капитан 1 ранг Николай Йорданов, главен асистент във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”,

Председател на Контролния съвет на

Съюза на подводничарите в Република България

22.07.2008 г.

 

Допълнителни данни, които могат да се имат предвид:

Основните материални и финансови проблеми, които е необходимо да бъдат срочно решени, за да се гарантира качествено морско образование са:

                      # Извършване на основен ремонт на сградния фонд за превръщането на училището в модерна образователна институция.
                      # Основно преоборудване чрез закупуване на нова лабораторна база за десетките кабинети и лаборатории, които понастоящем са оборудвани с технически средства от преди 30-40 години.
                      # Осигуряването на учебно производствен кораб с по-големи възможности.
                      # Предоставянето на училището на учебен военен кораб или отпускането на ресурс от моточасове и оръжие на корабите от ВМС за обучение на курсантите;
                      # Определянето на място и оборудване на летен лагер.
                      # Оборудването на полигон-тренажор по борба с пожари и нахлуваща вода.
                      # Подновяването на техническите, електронните и радиоелектронните средства, както и непрекъснатото обновяване на софтуера на симулаторите.
<< Назад

Остави коментар

Име
Е - поща
Уеб сайт
Оставащи символи: 255
начало · устав · новини · карта на сайта · контакти