Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Протокол № 3 от извънредно заседание на Военния съвет на ВМФ
Автор: | Прегледана: 4781 | Публикувана на: 16:29, ЧЕТВЪРТЪК 2 ЮЛИ 2009 | Създай отметка   Домашна страниза
 
                                     НЕКЛАСИФИЦИРАНО
Секретнo!
Екз. 2


СОФИЯ - МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА
     КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА

ПРОТОКОЛN 3
на заседание на Военния съвет на ВМФ
На 10.03.1986 г. се състоя извънредно заседание на Военния съвет на ВМФ, на което присъствуваха:
Председателят на ВС - Адмирал ЯНАКИЕВ
ЧЛЕНОВЕ НА ВС : - Контрадмирал ДАМЯНОВ
Коитрадмирал НИКОЛОВ
Koнтpадмирал СТАНЧЕВ
Представителят иа Главнокомандуващия ОВС към ВМФ вицеадмирад САВЕЛЕВ
Зам.началникът на ПО на ВМФ - кап. 1 ранг МЛАДЕНОВ
Началникът на отдел "Кадри " ВМФ – кап. 1 ранг БОЯДЖИЕВ
Командирът на 8 одпл – кап. 1 ранг ЯНКУЛ0В
 ДНЕВЕН РЕД:
Разглеждане стила и методите на работа на командира на 8 одпл - кап. 1 рaнг Антон Василев ЯНКУЛОВ
Оценка за стила и методите на работа на кап. 1 ранг Янкулов на основание резултатите от извършената частична проверка на 8 одпл от комисия на УВМФ направи контрадмирал Дамянов.
Плановата дейност в дивизиона по бойната и политическа подготовка, а също така командно-организаторската и политическа работа на командния състав не удовлетворява новите повишени изисквания. Съществува известна стихийност и неорганизираност при изпълнение мероприятията от денонощния план.
Капитан 1 ранг Янкулов недостатъчно пълно оценя политическите събития. Такъв е случаят с именуването на пл-83 и пл-84 с имена "Ленински комсомол" и "Димитровски комсомол”. На тържеството са присъствували представители на ЦК на комсомола и други гости, а тържеството не е било организирано добре. Словото му не е било написано и командния състав не е бил с празнична униформа.
Във взаимоотношенията си с личния състав не винаги проявява принципност. Срещу командира на пл-81 кап. З ранг Атанасов публично е изказал обидни изрази. Съществува убеждение, че поради антипатия към   командира, занижава оценките на екипажа.
За некоректните си взаимоотношения с началник щаба на дивизиона носи лична вина.
Изложените примери и други дават основание да се направи извода, че стила и методите на работа, командно-организаторската и политическата дейност на кап. 1ранг Янкулов не съответствува на партийните изисквания. Необходимо е той да вземе мерки за нормализиране на взаимоотношенията си с командния състав, да укрепи своя авторитет и да се укрепи морално-политическото единство на целия личен състав.
Изказаха се:
1. Кап. 1 ранг Младенов - Лошите  взаимоотношения между кап. 1 ранг Янкулов и началника на щаба на дивизиона кап. 2 ранг Йорданов оказват лошо възпитателно въздействие на личния състав на дивизиона. Янкулов трябва лично да работи за нормализиране обстановката в дивизиона. Честно да говори с Йорданов по техните взаимоотношения от принципни партийни позиции и да излезе пред офицерския състав със самокритика по допусканите от него грешки.
2.  Кап. 1 ранг Бояджиев - Считам, че Янкулов има определена вина за лошите взаимоотношения с началника на щаба. Така беше и с Йосифов. От разговора, който водих с него се убедих, че той вижда нещата, а не може да влезе в контакт с най~близките си помощници и да си регулира отношенията о офицерите.
3. Адмирал ЯНАКИЕВ - Янкулов, как виждате посочените Ви недостатъци?
4. Кап. 1 ранг ЯНКУЛОВ - Възприемам това, което ми се казва. Трябва ми време да го осмисля. Постъпвал съм  по съвест. Мое  лично виждане е, че не съм постъпвал несправедливо с офицерите, но щом комисията го е забелязала, значи го има.
За Йорданов - аз се почувствах слаб да реша въпросите и затова потърсих политотдела.
Старал съм се и ще се старая да работя за издигане бойната готовност на дивизиона. За слабостите не прехвърлям своята  вина върху другите. Желая сам да се огледам, да осмисля нещата.
5. Адмирал ЯНАКИЕВ - Вие като командир - единоначалник чувствувате ли своята отговорност за политическия провал в дивизиона на референдума и за нарушеното морално-политическо състояние на личния състав?
6. Кап. 1 ранг Янкулов - Не като декларация, а по убеждение искам да заявя, че за всичко в дивизиона се чувствувам отговорен аз. Затова и аз трябваше да съм на партийната комисия, заедно със ЗКПЧ на дивизиона.
7. Контрадмирал Дамянов - Как вижда Янкулов пътищата за излизане от положението? Имам предвид взаимоотношенията с кап. 2 ранг Йорданов.
8. Кап. 1 ранг Янкулов - Засега няма съществени промени във взаимоотношенията. Все още сериозен разговор с не го не съм провел. Смятам, това да го направим тримата със ЗКПЧ и Йорданов.
9. Контрадмирал Николов - В щабната партийна организация кой стои на правилни и неправилни позиции ?
Кап. 1 ранг Янкулов - На събранието на щабната партийна организация по Докладната записка, ЗКПЧ не взе становище по неправилното изказване на Йорданов. Становище взех аз.
Контрадмирал Николов - Смятам, че издигането на Янкулов за командир на дивизион е свързало със сериозни положителни промени в живота на дивизиона.
Разработиха се нови документи, измени се отношение то към ръководните документи и др. Като специалист - подводничар той работи добре, но в цялостната му   командно-организаторска работа има много слабости.
За нездравата политическа нагласа в дивизиона е трябвало по-навреме да сигнализира в Политотдела на флота. Не виждам сега в него решимост за справяне с положението
12. Контрадмирал Станчев - През последните години аз виждам някой положителни страни от стила на работата на кап.1 ранг Янкулов - по усвояването на новото торпедно въоръжение, по тиловото осигуряване на дивизиона и по оборудването на кабинетите.    *
Налице са обаче слабости по перспективността в развитието на дивизиона, по ремонта на подводните лодки, планирането на   акумулаторните батерии и др. Сериозна слабост бе допусната по определяне на стойността на  ремонта на пл 82.
Считам, че по-добре щеше да бъде тук да бяха извикани тримата - Командира, началник щаба и ЗКПЧ на дивизиона. Повече щеше да помогнем за оправяне на взаимоотношенията.
13. Вицеадмирал Савелев -  Кап.1 ранг Чернишенко ми е докладвал, че в дивизиона някой неща стоят неудовлетворително. Сегашния разговор показва, че на кап. 1 ранг Янкулов му липсват някои командирски и политически качества, за да се достигне до това положение, и след този разговор  мене няма увереност, че задачите ще се решат успешно.
Чувствува ли Янкулов сили и вижда ли пътя за решаване на тези въпроси ? Има ли командирска воля да се справи  с тези провали? Всичко това аз не чух.
14. Кап. 1 ранг Янкулов - Преди четири години ми беше поставена задача да изведе дивизиона от тежкото положение, в което беше изпаднал. С помощта на щаба на флота аз се справих к сега ще се справя.
15. Адмирал ЯНАКИЕВ - Правилно решихме да разгледаме стила и методите на работа на командира на 8 одпл. Целта ви е да му помогнем да сплоти колектива и реши успешно поставените задачи. Той с наша помощ изведе дивизиона от тежкото положение преди 3-4 години. Това ние го оценяваме по достойнство.
Сега тревогата ни е от друго направление, от командния състав. Главната беда, причината за нашата тревога е резултат на слабата командирска и политико-възпитателна работа с личния състав на дивизиона. Нарушено е морално-политическото единство между командира на дивизиона и началника на щаба, между командира на дивизиона и командирите на подводни лодки, за което главна вина има Янкулов, резултат от неговото неумение да работи с командния състав. Командирът някой неща трябва да ги надживява, а не да отива на заяждане, нагрубяване, отмъщавате. Командирът трябва да има авторитет, да се ползува с уважението на офицерския състав. Това се постига с ежедневна принципна командирска работа, без да се стига до панибратство.
Що се отнася до Йорданов, ние се занимахме с него и за слабостите му няма да му простим. В интерес на общото дело Вие трябва да му подадете ръка и да му помогнете да стъпи здраво на краката си. За мен    Йорданов сега е един болен човек. Ние проведохме с него само профилактично лечение, но ако то не помогне ще вземем и други мерки.   Вие трябва открито и откровено да поставите вашите изисквания към него. Не него това му е необходимо. Миналата година на частичната проверка аз говорих с него и той сподели, че никой с него не е водил откровен разговор.
По провала на референдума - по този въпрос можем да говорим много, ЗКПЧ кап. 2 ранг Георгиев преживя тежко провала, той прояви слабост, но главна вина има командира на дивизиона. Той трябваше да познава настроенията сред личния състав, да предвиди възможните действия и да вземе мерки. Вие се оставихте на стихията и видяхте   до какво Ви доведе. Допусна се Йорданов да пренесе приказките, които се водят на пазара и по опашките в партийната организация.
Въпросите, които Ви поставихме за Вас не са нови и заявлението, че Вие е нужно време за осмисляне не е обосновано. Не може да не знаете за какво Ви викат пред Военния съвет и да нямате определено становище по събитията, станали в подчиненото Ви поделение. Вие трябваше да дойдете при нас с ясно становище и виждане как да се излезе от това положение. Тази неувереност мене ме безпокои. Ние помощ ще Ви окажем, но не можем да вършим Вашата ежедневна работа. Това трябва Вие да направите.
Ваша първа задача сега е да сплотите колектива. За сега ние доверието въз Вас не сме снели, но ако не настъпят положителни промени ще търсим друго решение. Това е, което искам да Ви кажа тук на Военния съвет и да зная с какви намерения ще излезете от тук ?
16. Кап. 1 ранг Янкулов - Решен съм от уставни позиции да работя за оправяне положението в дивизиона.
Председател на военния съвет: адмирал                (Янакиев)
18  м а рт 1986 г.

 

№ 0983/ 17.03.83 г.
Отп. в 2 екз.
Размножено на ксерокс в 1 екз.
за ЛД № 918
Секретар на Военния съвет
Кап. 1 ранг              / Русков/
 

<< Назад

Остави коментар

Име
Е - поща
Уеб сайт
Оставащи символи: 255
начало · устав · новини · карта на сайта · контакти