Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Устав на “Съюз на подводничарите в Република България”
 
noneІ. Наименование и седалище


Чл. 1. Съюзът на подводничарите в Република България е сдружение, което се създава за неопределен срок и действа като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по смисъла на ЗЗЮЛНЦ, като доброволна неполитическа и самоуправляваща се организация на физически и юридически лица.

Чл. 2. (1) Наименованието  на сдружението е “Съюз на подвоничарите в Република България”- съкратено СПРБ, понататък в устава “Съюза”.
          (2) На английски език наименованието на Съюза се изписва по следния начин -Bulgarian Submariners Union-съкратено BSU. 

Чл. 3. Cедалище  на Съюза: 9000,гр. Варна,бул.“Владислав Варненчик“2, ВМК,офис 46

 

ІІ. Цели


Чл. 4. (1) Съюзът се учредява с основна цел  да защитава, подпомага и представлява организирано интересите на всички свои членове, които са или са били в неразривна връзка с подводния флот на ВМС, както и да работи за изграждане и утвърждаване на модерно гражданско общество в Република България.

Чл. 5. Задачи на съюза.
1. Да работи за създаване на благоприятни условия за запазване и умножаване традициите на подводното плаване и морското дело в страната;
2. Да си сътрудничи със сродни републикански,чуждестранни и международни организации;
3. Да създаде и поддържа условия за взаимоподпомагане между своите членове;
4. Активно да участва в  поддръжката и популяризирането на музейната сбирка на подводничарското и военноморското дело;
5. Да създаде и поддържа морска тематична библиотека и читалня, от които ще се ползват членовете на Съюза и техните семейства;
6. Да организира чествания на бележити дати от историята на подводното дело и военноморските сили на Република България.
7. Да работи активно за създаване на нови военни паметници и да се грижи за поддръжката и популяризирането на паметниците на бележити български военни моряци.

ІІІ. Имущество


Чл. 6. Имуществото на Съюза се образува от:

1. Членски внос. Годишния членски внос е не по-малко от 20 лв. и се внася в дружествата и клубовете еднократно до 30 март на текущата година, като колективните и асоциирани членове плащат по броя на членовете си при договаряне на членството с УС, но не по-малко от 20% от установения за Съюза  членски внос.

2. Целеви парични и непарични имуществени вноски на членове и на други физически или юридически лица,направени под формата на дарение или завещание.

3. Приходи от имуществото и дейноста на сдружението.

4. Други приходи и постъпления,осъществявани съгласно установения от закона ред.

Чл. 7. (1) Съюзът може да придобива имущество и други вещни права и интелектуална собственост в съответствие с действащото законодателство в страната, като ги използва само за постигане на целите, посочени в устава.

(2) Имуществото на Съюза е обща собственост и се счита внесено за общо ползване от всички членове, като никой член няма индивидуални права на собственост върху това имущество, нито право на дял при прекратяване на членството си.

(3) Редът за придобиване, управление и разпореждане с общото имущество се определя с решение на Общото събрание.

ІV. Членство


Чл. 8. Членството в Съюза е свободно и открито.
(1) Членовете биват:
1. Индивидуални
2. Колективни
3. Асоциирани
4. Почетни
(2) Индивидуален член на Съюза може да бъде дееспособно физическо лице,  което отговаря на следните условия:
1. Да има подадено писменно заявление до Управителния съвет  на съюза, с което потвърждава, че приема идеите и целите на устава и е съгласно да работи за постигането им.
2. Да заплаща определения годишен членски внос.
3. Дейността му да не противоречи на целите и идеите, залегнали в Устава.
4. Да пази доброто име, да защитава честа и достойнството на всеки член  от Съюза.
(3) Решението за приемане на нов член се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство.
(4) Учредителите по право стават членове на Съюза след подписване на Устава.
(5) Колективен член може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо лице, което споделя целите на Съюза и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща определения съгласно този устав членски внос, съобразно броя на декларираните си членове.
(6) Колективните членове се приемат с решение на УС, което се ратифицира на следващото общо събрание. Кандидатите заедно със заявлението подават препис от документите за съдебна регистрация на юридическото лице и решението на своя управителен съвет да кандидатстват за колективен член.
(7) Колективният член упражнява своите права и задължения чрез пълномощник, определен от представляващия юридическото лице орган. Всеки пълномощник може да представлява само един колективен член и има право на един глас в ръководните органи на съответното равнище.
(8) Асоциирани членове могат да бъдат морски  клубове, които приемат  устава и целите на Съюза и плащат установения членски внос. Асоциираните членове на Съюза  участват във всички организирани мероприятия, но нямат право на глас при вземане на решение и не могат да бъдат избирани в ръководните органи.
(9) Почетни членове  могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, които имат изключителни заслуги към подводното дело в Република България и Съюза и към запазването  и умножаването на морските традиции. Служилите на подводница тип ”Малютка” автоматично стават почетни членове при подаване на заявление. Почетните членове се канят на общи и тържествени събрания, чествания и др. Освободени са от плащане на членски внос.
(10) Почетните членове се приемат с решение на УС по негова инициатива или по предложение на някое от дружествата или клубовете, които са колективни или асоциирани членове на Съюза.
(11) Членството в Съюза се прекратява:
1. С подаване на заявление до управителния съвет.
2. При изключване.
3. Със смърта на физическото лице.
4. С ликвидацията на юридическото лице или клуба.
(12) Член на  Съюза се изключва с решение на Общото събрание по предложение на  Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от присъствуващите :
1. При нарушаване разпоредбите на Устава.
2. При извършване на дейност, несъвместима с целите и задачите на Съюза.
3. При извършване на действия, с които се уронва престижа и авторитета на Съюза или на негов пълноправен член.

V. Органи на съюза


Чл. 9. (1) Органи на Съюза са:

1. Общо събрание

2. Управителен съвет

3. Контролен съвет

(2) По решение на управителния съвет могат да бъдат създавани други постояни или временно действащи комисии и изпълнителни органи, необходими за осъществяване на дейността на Съюза.

 

V­І. Общо събрание


Чл. 10. (1) Общото събрание е върховен орган на Съюза и се състои от всички негови членове.

(2) Общото събрание се събира най-малко един  път годишно - през месеците февруари-април.

Чл. 11. Общото събрание взема решения относно:

1. Изменения и допълнения на устава;

2. Приемане на  насоките и на програмата за дейността на Съюза;

3. Избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет, определяне на броя им;

4. Избор на  Председатели на Управителния съвет и на Контролния съвет;

5. Жалби срещу действия на Управителния съвет;

6. Откриване и закриване на клонове на Съюза;

7. Участие в други организации;

8. Вземане на решение за преобразуване  или прекратяване на Съюза;

9. Приемане на отчетите на Управителния и Контролния съвет;

10. Размера на членския внос и начина на плащането му;

11. Решения на другите органи на Съюза, които противоречат на Устава;

12. Прекратяване предсрочно на мандата на Председателите и членовете на Управителния и Контролния съвет;

13. Вземане на решения за придобиване и разпореждане с недвижимото имущество на Съюза;

14. Вземане на решение за изработване на знак на подводничаря на Република България;

15. Вземане на решение за изработване  на членски карти.

16. Вземане на решение за изработване  и поддръжка на уебсайт на Съюза.

Чл. 12. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички други органи на Съюза.

Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет чрез покана, оповестена в средствата за масова информация и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира офиса на Съюза, най-малко 1 месец преди провеждането, като задължително се посочват датата, мястото, часа на провеждане и дневния ред.

(2) Общото събрание може да бъде свикано и извънредно по реда на ал.1, с писмена подписка на 1/5 от членовете му или по решение на Контролния съвет.

(3) Общото събрание е законно и може да взема решения, ако на  него са представени най-малко половината от всички членове.

(4) Ако на обявената дата и час се явят по-малко от половината  от членовете  на Общото събрание,то се отлага за един час по-късно и се провежда на същото място при същия дневен ред и се счита за редовно.

(5) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Допуска се гласуване по пълномощие за представителство. Един член може да представлява не повече от трима члена на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(6) За решенията на Общото събрание се водят списък с подписи на присъстващите и протоколи, които се заверяват с подписите на  председателя и секретар-протоколиста на събранието.

(7) Общото събрание не може да разисква и взема решения по въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред. Разисквания и решения по такива въпроси могат да се вземат само, ако на Общото събрание присъстват и са  представени  повече от половината членове и за допълването на дневния ред гласуват 2/3 от всички присъстващи.

Чл. 14. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите и представените членове.

(2) Гласуването на решенията на Общото събрание е явно. По предложение на всеки от неговите членове по отделни въпроси Общото събрание може да реши да вземе решение с тайно гласуване.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, преобразуване и прекратяване на Съюза, както и за сливането му или за участие в други сдружения и организации се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички  членове.

 (4) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до него, неговите съпруг/а или роднина по права линия без ограничения, по съребрена - до четвърта степен,по сватовство - до втора степен  включително.      

 

VІІ. Управителен съвет


Чл. 15. (1) Управителния съвет се състои от Председател и 8 /осем/ члена, избрани сред редовните членове на Общото събрание с мандат от 5 /пет/ години.

(2) Ако при гласуването за членове на Управителния съвет две или повече лица съберат равен брой гласове, се провежда балотаж само между тези лица и за член на УС се счита избрани лицата,  получили най-голям брой гласове.

(3) Членовете на Управителния съвет се конструират според най-важните направления за работа на Съюза, като на първото си заседание задължително се избират заместник-председател и координатори по направления.

(4) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя най-малко веднъж на три месеца. Председателят свиква извънредно заседание на Управителния съвет по искане на 1/3 от   членовете му.

(5) Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(6) За присъстващо се смята и лице, с което има двустранна телефонна или друга свръзка, гарантираща установяването на самоличноста му и позволяваща пълноценно участие в обсъжданията и вземането на решения.

 (7) В извънредни   случаи Управителния съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколите за взетите решения бъдат подписани без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

 (8) Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията за изключване на членове се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния съвет.

 (9) Решенията за:

- определяне на ликвидатор;

-разпореждане с имущество на Съюза;

-определяне реда за функциониране по направления в дейността на Съюза;

се вземат с мнозинство от всички членове.

(10) На заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от председателстващия заседанието и секретар-протоколчика, а в случаите на неприсъствени заседания  се подписват от всички членове на УС.

Чл. 16. Управителния съвет :

1. Определя обема на представителната власт на отделните свои членове;

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и подготвя неговите заседания;

3. Приема и изключва членове на съюза;

4. Разпорежда се с имуществото на Съюза;

5. Подготвя и внася в Общото събрание  проект за дейността и бюджет за следващата година;

6. Подготвя  и внася в  Общото събрание  доклад за дейността, който публикува в бюлетина на централния регистър и финасов отчет за предходната година;

7. Приема дарения и завещания в полза на целите на СПРБ и се разпорежда с тях съобразно волята на дарителя /завещателя/. Ако няма заявена такава прилага чл.15 т.4.

8. Организира чествания на Празника на подводничарите, празника на храброста, бележити дати и годишнини.

9. Води и съхранява документацията и кореспонденцията на   Съюза. Завежда:

- летописна книга

- адресна книга на членовете на СПРБ;

- книга с протоколи от заседания на Общото събрание;             

- книга с протоколи от заседания на Управителния съвет;

- инвентарна книга за водене на непаричните средства на Съюза;

- книга за описване на приходно-разходни документи за парични средства постъпили по сметка и в касата на Съюза от членски внос, дарения (завещания) и от дейноста на съюза.

10. Предоставя по искане на Контролния съвет информация и документация за своята дейност.

Чл. 17. При невъзможност на член на Управителния съвет да изпълнява задълженията си или по негова молба, Управителният съвет избира негов заместник до провеждане на Общото събрание.

 

VІІІ. Контролен съвет


Чл. 18. Контролният съвет се състои от Председател и двама членове и се избира за срок от 5 /пет/ години.

Чл. 19. Контролния съвет осъществява контрол върху дейноста на Управителния съвет.

Чл. 20. Контролния съвет се свиква от Председателя си, най-малко веднъж на 6 /шест/ месеца чрез писмена  покана с дневен ред, изпратена най-малко десет дни преди деня на заседанието.

Чл. 21. (1) Контролния съвет взема решение с мнозинство на гласовете.

(2) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, при положение, че всички членове са подписали решението.

Чл. 22. При невъзможност на член на Контролния съвет да изпълнява задълженията си или по негова молба, Председателят на Контролния съвет определя  негов заместник до провеждане на Общото събрание.

 

ІX. Представителство


Чл.23. Съюзът се представлява от Председателя на Управителния съвет на СПРБ и членовете на УС заедно и поотделно .

Чл.24. Управителният съвет по необходимост определя говорител на Съюза.

 

Х. Други разпоредби


Чл. 25. За случаите, непредвидени в устава се прилагат решенията на Общото събрание, непротиворечащи на действащото законодателство.

Чл. 26. Съюзът се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. При изпадане в неплатежоспособност;

3. В други предвидени от закона случаи.

Чл. 27. Производството по прекратяване и ликвидация на Съюза се извършва по установения законов ред.

Чл. 28. Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество при ликвидация се извършва съгласно решение на Общото събрание.

Чл. 29. Съюзът може да издава печатен орган.

Чл. 30. Съюзът има кръгъл печат, който се пази от Председателя на Управителния съвет.

Чл. 31. Името на Съюза, знакът и неговото седалище се поставят върху всички документи и издания, които изхождат от него.

Чл. 32. Уставът е приет на учредително събрание на Съюза, проведено на 15 юни 2007г. и е подписан  от учредителите в приложен списък, представляващ неразделна част от този устав.

Чл. 33. Измененията в Устава са приети  с решения на Общите събрания на Съюза, проведени на 27 февруари 2009 г., 26 март 2010 г., 15 април 2016 г. и 29 април 2022 г.

Ако искате да се запознаете с първоначалния устав на СПРБ, натиснете тук.


начало · устав · новини · карта на сайта · контакти