Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Oбщо събрание на СПРБ на 15.04.2016 г./петък/ в 17 00 часа
Публикувана на: 10:37, ЧЕТВЪРТЪК 4 ФЕВРУАРИ 2016 | Принтирай
 
Управителният съвет на Съюза на подводничарите в Република България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква  редовно Общо събрание на Сдружението на 15.04.2016 г. /петък/ в 17 00 часа в гр. Варна, бул.”Вл.Варненчик” 2, в концертната зала на ВМК /ДНФ/, при следния дневен ред:
         1. Изслушване и приемане на годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет за дейността на Сдружението през 2015 г. и освобождава от отговорност УС  за взетите решения през отчетния период съгласно правомощията му от Устава;
         2. Изслушване и приемане годишния отчет на КС за 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет на КС за 2015 г. и освобождава от отговорност КС  за взетите решения през отчетния период съгласно правомощията му от Устава;
         3. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Сдружението през 2016 г.-2017 г.; проект за решение - ОС приема програмата и основните насоки за дейността на сдружението през 2016 г.-2017 г.;
         4. Приемане на изменение в Устава на СПРБ; проект за решение - ОС приема предложеното от УС изменение на Устава на СПРБ;
          5. Приемане на Резолюция от ОС; проект за решение-ОС приема  Резолюцията за публикуване в официалния сайт на СПРБ и в средствата за масова информация;
         6. Разни.
         При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 18 00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти