Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ-21 ВЕК
Публикувана на: 13:22, НЕДЕЛЯ 28 МАЙ 2017 | Принтирай
 

НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ-21 ВЕК

Ние,

гражданите на Република България, в качеството си на суверен на властта в държавата,

разтревожени от продължаващата липса на приемственост в провеждането на държавната политика, конфронтацията и разделението в обществото, от намаляващото доверие  в институциите и от дефицита на лидерство, като констатирахме и установихме

че основните предизвикателства пред обществото днес са проблемите на бедността, намаляващата конкурентоспособност на страната, миграцията, демографската криза, образованието, здравеопазването и укрепването на държавността, което пряко рефлектира върху сигурността на държавата и гражданите и устойчивостта на нацията, които са породени от отсъствието на национален идеал и национална доктрина

приемаме и предлагаме

 на всички загрижени за съдбата на нацията, националното единство и устойчивото развитие на страната институции, национално отговорни и национално представени партии, съсловни, синдикални и обществени организации и граждански сдружения тази

НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

като 

документ за изпълнение и общонационално единение под надслов:

„Да върнем държавата на гражданите и гражданите в държавата“

Заявяваме и определяме че,

националния идеал на Република България, сега и във времевия период на действие на доктрината е

Укрепване на единната българска нация и превръщане на страната в равностоен и равноправен член на ООН и Европейския съюз.

Никой закон и договор и ничия дейност не могат да бъдат в противоречие с Конституцията на страната и определените от тази национална доктрина основни положения.

Националната  доктрина на Република България заявява че ЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА и задължава политическите сили, институциите, организациите и гражданите на страната да работят за това единение.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Република България е суверенна държава и равноправна на другите държави в Европа и света и нейните граници за безусловни и неотменими. Всеки опит за промяна, отвън и отвътре, независимо от целите и средствата, които се използват се наказват съгласно националното и международното законодателство.

2. Република България е равноправен член на Организацията на обединените нации и на Европейския съюз и сама определя в какви съюзи и организации и какви отношения да поддържа с държавите и народите по света. Членството в Европейския съюз, НАТО и други международни организации, многостранните и двустранни договори и споразумения са средство за постигане на националният идеал и не могат да подменят този идеал.

3. Правото на избор за членство в международни  организации се определя от суверена на властта със средствата определени в Конституцията на страната. При отсъствие на консенсус между упълномощените да представляват суверена, правото на избор се решава от него чрез референдум. Правото на референдум е неотменимо право принадлежащо на народа. 

4. В Република България живее и твори бъдещето си единна българска нация, без разлика на политическа, етническа, религиозна, духовна и културна принадлежност. България е навсякъде, където живеят българи и цари български дух. Всяка дейност, насочена против единството на българската нация и националната ни идентичност е престъпление и се наказва от закона.

5. България е страна с вековна история и държавност, една от люлките на човешката цивилизация. Нейната история и национална идентичност е задължение и предмет на защита от институциите, организациите и гражданите на страната и не може да се използва за политически цели.

5. В Република България функционират, съгласно Конституцията и законите на страната, политически партии и движения и неправителствени организации. Тяхната  дейност е насочена в полза на обществото и гражданите на страната и се   финансира  и поддържа със средства от държавата. Държавата осъществява контрол върху дейността им с помощта на съответните контролни и правоохранителни органи. Всяка дейност, противоречаща на интересите на страната и на гражданите, финансирана отвън и по незаконен начин се преследва от закона.

6.  Република България изживява преди всичко духовна криза, свързана с разделението на нацията и отношението на нейните граждани към своята Родина. Държавата, институциите, организациите и гражданите на Република България работят за преодоляването на това разделение и възстановяване на единството между народ и държава.

7. Основните приоритети за укрепване на нацията са: всеобщо образование на населението; формиране на кадри необходими за управлението на страната и отраслите на националното стопанство; преодоляване на изоставането в науката; съхраняване и развитие на националната ни идентичност и култура в глобализиращия се свят.

8. Кризата в България има и социален характер и основни национални приоритети в социалната сфера са: преодоляване на безработицата и съизмеримо със средното за ЕС заплащане на труда и пенсионно осигуряване;  диференцирано социално подпомагане съобразно приноса към обществото и състоянието на индивида; осигуряване на достъпно за гражданите обществено здравеопазване;  профилактика на всички граждани и лечение на децата, ветераните от войните и военноинвалидите  със средства на държавата.

9.  Основни икономически приоритети за устойчиво развитие на страната са: изграждане на конкурентноспособна, проектноориентирана, регионално структурирана и приложима икономика, биоземеделие и високоефективно животновъдство; осигуряване на енергийна сигурност и независимост чрез развитие на собствени източници и диверсификация; защита на националните пазари.

10. Основни национални приоритети осигуряващи функционирането и защитата на държавата и гражданите са: преодоляване на конфронтацията на политическата сцена; провеждане на национално отговорна външна политика и решаване на емигрантската криза; осигуряване на устойчива жизнена среда и обществен ред за гражданите ;  възстановяване на боеспособността на въоръжените ни сили и ефективността на националните структури за сигурност.

11. Националната доктрина на Република България определя основните положения и на секторните политики, които не могат да бъдат в противоречие с основните положения, записани в докрината както следва:

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

12. Република България поддържа цивилизовани отношения с всички държави по света на основата на равноправност и взаимно зачитане на националните интереси. При възникване на конфликт на интереси с друга страна, вследствие на нарушен двустранен и многостранен договор се прилагат принципите на международното право  или се използва правото на суверена на властта за решаване на спора.

13. Република България поддържа въоръжени сили и сили за сигурност  за защита на националния суверенитет, изпълнението на международните договори и осигуряване на обществения ред. Използването  на колективни сили по международни договори не може да бъде претекст или повод за снижаване на потенциала на страната за защита.

14. На територията на Република България не могат да се разполагат военни бази и съоръжения на други държави и организации с изразена агресивна насоченост към трета страна, която е страна по договор за сътрудничество с Република  България и с която държавата ни поддържа добросъседски и равноправни отношения.

15. Република България се отнася с доверие и отговорност към всеки гражданин на друга страна, който желае закрила, приема законите на страната за свои и работи за нейния просперитет. Всеки друг, законно или незаконно пристигнал в страната, в рамките на 72 часа след пристигането му и отказ да изпълни условията за пребиваване в страната, се отправя към заявеното от него място за пребиваване или се връща обратно в родината му.  

16. За всеки друг гражданин на друга страна, изпълнил условията за временно пребиваване в страната, се предоставя убежище  и помощи, съгласно междунардното законодателство за определен срок, който се подновява по взаимно съгласие на страните. Държавата си запазва правото да прекратява договора едностранно при неспазване на условията от страна на получилия убежище и не дължи обезщетение за това си действие.

17.  Получаването на статут на гражданин на Република България се извършва съгласно действащите закони, но не по рано от 10 години пребиваване на територията на страната. За времето на пребиваване в страната гражданин на друга страна не притежава правото да участва в избори, правото на стачки и правото на сдружаване.

18. Границите на Република България са граници и на Европейския съюз и са неприкосновени и защитими с национални и колективни средства на Съюза. За целта Република България използва всички възможни способи и средства, включително и частично възстановяване на граничните войски в критични райони за определен период от време.

ОБРАЗОВАНИЕ

19. Образованието в България е задължително. Родителите са длъжни да осигурят образование на децата си съгласно изискванията на законите на страната и носят съдебна и имуществена отговорност за това, включително и с лишаване от родителски права.

20. Държавата осигурява със средства от бюджета предучилищното, началното и средното образование в държавните детски градини и държавните училища. Частните детски градини и училища се подпомагат  съобразно законите, условията и възможностите на държавата в размер не повече от половината от издръжката на ученика или детето в държавните училища и градини.

21. Висшето образование в държавните университети се подпомага от държавата съгласно законите и възможностите на държавния бюджет.

22. Държавата подпомага образованието на българските деца и младежи в чужди университети и училища по ред, определен от министъра на образованието и науката. При неспазване на условията по договора и за работа на територията на страната след завършване на образованието се дължи възстановяване на отпуснатите средства от държавата от получилия тези средства или от правоимащите или родителите му.  

23. Държавата поема единствено пълната издръжка на обучението в интерес на отбраната и вътрешната сигурност, както и подготовката на държавни служители в курсове за тези цели.

24. Държавата разработва и прилага образователни програми за подобряване на пазара на високо квалифицирана работна сила за работа във високоефективни производства и свързани такива с високи технологии, като база за устойчивото развитие на икономиката и селското стопанство, сигурността и отбраната на страната.

СОЦИАЛНА СФЕРА

25. Държавата полага грижи за подрастващите, бездомните, безработните, инвалидите и нуждаещите се от социални грижи по установения ред, като за целта създава опрелени органи за предоставяне на услуги и социален патронаж. Сираците се настаняват в общежития на пълна държавна издръжка до достигане на пълнолетие и им се осигурява задължително образование. Бездомните ползват определените за целта домове и помещения, предоставени от общините и църквата. Безработните получават помощи по определен ред в размер до половината от минималната работна заплата  и полагат обществено полезен труд за времето на получаването им, като се подпомагат в търсенето на  работа. При отказ от работа или изпълнение на обществено полезен труд,  получаването на помощи се прекратява и може да бъде възстановено не по-рано от следващата бюджетна година.

26. Правото на труд се гарантира от държавата. Държавата полага усилия за разкриване на нови работни места, в това число и чрез стимулиране на работодателите. Възприетата практика за намаляване на безработицата чрез наемане на хора за контрол по паркирането и охрана на обекти не се подпомага и подкрепя от държавните и местните органи на властта, защото създава риск за корупция и използване на положение в ущърб на гражданите.

27. Социалната пенсия по възраст не може да бъде по-ниска от половината от минималната работна заплата. Минималната пенсия за възраст и прослужено време не може да бъде по-ниска от ¾ от минималната работна заплата за страната. Премахва се правилото базовата цена за определяне на възнагражединето на някои служители да се определя от държавния бюджет и да се обвързва със средна работна заплата. Всички възнаграждения за изборни и щатни служители се обвързват с минималната работна заплата. Премахва се прага за получаването на пенсии за възраст и осигурителен стаж и се въвежда  ограничението да не преминава четири минимални заплати за съответната година, в това число и за привилигерованите досега представители на министерства, съд, прокуратура и президенство. Естественият ръст на пенсиите и възнагражденията да идва единствено от увеличението на минималната работна заплата.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

28. Здравното осигуряване на населението е грижа на държавата. Забранява се търговията със здравето като превръщането на здравните заведения в търговски дружества и неконтролираното повишаване на цените на здравните услуги и лекарствата.  

29. Държавата осигурява профилактиката на цялото население и на подрастващите в мрежата от държавни лечебни заведения и диагностични центрове. Лечението и услугите в частни болници се подкрепя до нивото на услугите в държавните болници и учреждения.

30. Децата с увреждания, военноинвалидите и военнопострадалите, ветераните от войните се лекуват безплатно в държавните лечебни заведения и санаториуми по ред определен от министъра на здравеопазването.

31. Служителите във въоръжените сили, в силите за сигурност и членовете на техните семейства по пряка линия и ветераните, служили в състава им  се осигуряват за сметка на държавата в лечебните заведения на съответните министерства и служби.  

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

32. Република България изгражда конкурентноспособна, проектноориентирана, регионално структурирана и приложима икономика. Без алтернатива е възстановяването на основните производства и високи технологии, които притежаваше България преди промените в областта на електрониката, химическата, хранителната, дървообработващата,  текстилната и суровинната промишленост. Прекратяване на неизгодните за България договори за есплоатиране на златно-сребърните находища и тези за цветни метали.  

33. Република България развива биоземеделие и високоефективно животновъдство. За целта се разработват и прилагат програми, съобразени с традициите и природните дадености на регионите, които да не застрашават екологичното равновесие и осигуряват териториалното биоразнообразие. Полагат се усилия за прекратяване на монокултурното земеделие и възстановяване на почвеното плодородие. Животновъдството се ориентира към развитие на характерните за България породи животни и птици и възстановяване на конкурентоспособността му чрез прилагане на нови биотехнологични методи и защита на родното производство.   

34. Република България осигурява своята енергийна сигурност и независимост чрез развитие на собствени източници и диверсификация. Усилията се съсредоточават върху намаляване на дела на топлоцентралите, в общия енергиен баланс на страната поради вредното им влияние върху околната среда и унищожаването на важни за бъдещето на страната ресурси, и увеличаване на дела на водно-електрическите централи и алтернативните източници на енергия. Енергията от атомните централи е без конкуренция в обозримо бъдеще. Търсенето и разработването на родни газо- и нефтени находища е без алтернатива и е постоянна грижа на държавата.

35.  Република България провежда политика на защита на националните пазари от нерегламентиран внос на стоки и услуги, особено от страни извън Европейския съюз.

 ТУРИЗЪМ И ИНФРАСТРУКТУРА

36. Република България е туристическа страна със забележителна история, природа  и туристически дадености, принадлежащи на нейните граждани и на  цялото човечество. Неотменно задължение на държавата е грижата за опазване и защита на природната среда, въздуха и водите на страната.

37. Държавата провежда политика в областта на инфраструктурата и туризма за предоставяне на своите дадености и забележителности на гражданите от целия свят.

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

38. Република България е държава с вековна история, една от люлките на европейската и световната цивилизация. Опазването на нейната история и значимост за човешката цивилизация е отговорност на държавата и на европейските и световни културни организации.

39. Държавата организира и провежда политика на защита на българската национална идентичност в глобализиращия се свят и осигурява достъп на представителите на човешката цивилизация до нейните дадености и ценности.

40.  Природата на България е уникална и е предмет на защита от държавата и природозащитните организации. Всяка дейност нарушаваща природното равновесие е предмет на контрол и защита от законите и институциите на страната.

РЕЛИГИЯ И ЕТНОСИ

41.  В  Република България живеят български граждани и всеки има право да изповядва своята религия, без това да нарушава устоите на държавата. Всеки опит за промяна на етническия и религиозен баланс в страната се преследва и при необходимост се наказва от закона.

42. Република България е православна страна и част от православието в света. Държавата провежда политика на защита на православието и контрол върху разпространението на  забранени от закона религии и секти.

43. Република България полага грижи и прилага програми за  защита на етноси и групи, застрашени от изчезване и намаляване на дела им в етническия състав на населението и за ускореното адаптиране и включване на всички групи от населението в програмите за устойчиво развитие на страната.

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

44. В Република България функционират политически партии и движения съгласно Закона за политическите партии. Ежегодно до края на м.март се публикува публична информация за финансовото състояние и източниците на финансиране на всички политически партии и движения.

45. Парламентарно представените политически партии и движения се финансират само от държавата ежегодно със средства от държавния бюджет, които не могат да бъдат прехвърляни за следващата бюджетна година или заделяни като резерв за бъдещи разплащания. Те нямат право на собствена стопанска дейност.

46. Останалите политически партии и движения се подкрепят от своите членове и симпатизанти. Политически партии и движения, финансирани от други държави и организации извън страната се закриват.

47. Политически партии и движения не могат да провеждат политики за насилствена промяна на политическата система, да пропагандират реакционни, крайно националистически и антибългарски настроения, както и да създават и спонсорират  въоръжени структури.

48. Народните представители се избират на мажоритарен принцип. Те могат да бъдат отзовавани от своите избиратели при действия несъвместими със законите на страната или при неизпълнение на предизборните програми и обещания с квалифицирано мнозинство от 2/3 от избирателите си.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

49. Неправителствените организации са тези, създадени и функциониращи по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тези от тях, които провеждат дейност в обществена полза се подпомагат от държавата. Останалите се самофинансират със средства разрешени от закона и от своите членове.

50. Неправителствените организации не могат да провеждат дейност в подкрепа на политически партии и движения и да бъдат спонсорирани от чужди, извън страната организации и институции. Финансирането на всички неправителствени  организации е публично достояние и не могат да се правят изключения от закона.

51. Неправителствените организации не могат да създават военизирани структури и да участват в такива. Държавата ограничава и преследва всички опити за пропагандиране на сила от неправителствени организации, включително и със закриването им.

МЕДИИ И МЕДИЙНА СВОБОДА

52. Медиите в Република България са независими и свободни. Никой гражданин на страната не може да бъде преследван, затварян и санкциониран заради мнение, изказано публично в медиите.

53. Медиите в Република България функционират в рамките на Закона за медиите и се финансират със собствени средства. Медиите финансирани от политически партии и движения и от чужди, извън страната, източници са публично достояние.

54. Държавата ограничава дейността и разпространението на материали от медиите с реакционно, реваншистко, порнографско, антидемократично и друго съдържание, насочено против правата и свободите на хората.

55. Правото на всеки гражданин на свобода, неприкосновеност и защита не може да бъде нарушавано от медиите без негово съгласие и се преследва от закона.

СЪД И СЪДОПРОИЗВОДСТВО

56. Съдът и съдопроизводството са независими и тяхната независимост се защитава от държавата и закона. Всеки опит на външна намеса в дейността на съда се счита за престъпление и се наказва от закона.

57. Председателите на съдилища и прокурорите на национално, регионално и местно ниво се избират от народа в хода на местните избори. Тяхната дейност е публично достояние и се отчитат периодически пред своите избиратели. Същите могат да бъдат отзовавани от своите избиратели по реда на отзоваване на народните представители.

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти