Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Общо събрание на СПРБ
Публикувана на: 13:24, СРЯДА 20 МАРТ 2019 | Принтирай
 

       Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква  редовно общо отчетно събрание на Сдружението на 19. 04. 2019 г. /петък/ от 16.00 часа в  концертна зала на ВМК/ДНФ/, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” 2, при следния

 

Дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2018 г. Проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Сдружението през 2018 г. и освобождава УС от отговорност за взетите решения през отчетния период.

 

2. Отчет на Контролния съвет за отчетната 2018 г. Проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет на КС за 2018 г.  и го освобождава от отговорност за взетите решения през отчетния период.

 

3. Приемане план-програма за дейността на сдружението през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание приема план-програмата  за дейността на Сдружението през 2019 г.

 

4. Промени в състава на ръководните органи на СПРБ. Проект за решение: Общото събрание утвърждава персоналните промени в УС и КС.

 

5. Промени в Устава на СПРБ. Проект за решение: Общото събрание приема промените в Устава на Съюза.

 

6. Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти