Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Публикувана на: 14:41, ПЕТЪК 5 ЮНИ 2020 | Принтирай
 

ПОКАНА

      Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 13-то редовно общо отчетно събрание на Сдружението на 26. 06. 2020 г. /петък/ от 16.00 часа в  Клуб –ресторант Варна, в гр.Варна ,бул. «Осми приморски полк» №43,при следния

 

Дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Сдружението през 2019 г. и освобождава УС от отговорност за взетите решения през отчетния период.

 

2. Отчет на Контролния съвет за отчетната 2019 г. Проект за решение: Общото събрание приема годишния отчет на КС за 2019 г.  и го освобождава от отговорност за взетите решения през отчетния период.

 

3. Приемане план-програма за дейността на сдружението през 2020-2021 г. Проект за решение: Общото събрание приема план-програмата  за дейността на Сдружението през 2020-2021 г.

 

4. Промени в състава на ръководните органи на СПРБ. Проект за решение: Общото събрание утвърждава персоналните промени в УС и КС.

 

5. Промени в Устава на СПРБ. Проект за решение: Общото събрание приема промените в Устава на Съюза.

 

6. Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

      02. 06. 2020 г.               ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ   НА СПРБ

      гр.Варна                        КАПИТАН 1 РАНГ О.Р. _____(п)______ СТАНКО СТАНКОВ

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти