Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Отчетен доклад
Публикувана на: 12:38, ВТОРНИК 3 МАЙ 2022 | Принтирай
 

 

О  Т  Ч  Е Т  Е  Н      Д  О  К  Л  А  Д

         На Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България за дейността на Съюза през отчетната 2021-2022 година.

         Приет e на заседание на Управителния съвет (УС)  с протокол No 11/26.04.2022 г.

 

          Уважаеми гости,

     Братя подводничари,

          Откривам Петнадесетото годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на подводничарите в Република България!

Позволете ми, преди всичко, от името на Управителния съвет на Съюза на подводничарите, да благодаря на всички присъстващи наши членове и гости, че приехте поканата за участие в събранието!

    За деловото протичане на събранието предлагам да изберем ръководство в състав:

     Председател – Павел Димитров и членове:

     1.Ганчо Райков

     2. Владимир Владов

     3. Станко Станков

     4. Тодор Димитров - протоколчик

         Има ли други предложения? Който е съгласен с предложеното ръководство на събранието, моля да гласува. За..., против..., въздържали се.... Приема се.

Моля, членовете  на ръководството да заемат местата си!

 

Уважаеми гости, братя подводничари!

Изминаха почти петнадесет години от датата 15 юни 2007 г., когато бе учреден Съюзът на подводничарите в Република България. Смело можем да заявим, че Съюзът продължава да пише история и да оставя диря в обществения живот на страната ни, Българската армия, Военно-морските ни сили, и нашия регион. И тази история я пишем ние – членовете и симпатизантите на СПРБ, както и институциите и хората, които безрезервно ни помагат.

Тук е мястото да благодарим на Ръководството на Министерството на отбраната, Командването на българските ВМС, Ръководството на ВВМУ «Н.Й.Вапцаров», Българската морска камара (БМК) и Областна администрация, за проявените разбиране и оказаната ни помощ по всички направления на дейността ни. Благодарим!

Да благодарим и на колегите от сродни неправителствени организации, като организациите на СОСЗР във Варна, Асоциацията на Сухопътни войски, Асоциацията на българите по света, Българската военноморска конфедерация (БВМК), с които работим най-активно. Благодарим!

И заявяваме най-отговорно, че ще продължим и ще развиваме съвместна дейност с всяка неполитическа организация, стига целите и задачите ни да са идентични.

           Позволете ми да премина към отчета на нашата дейност през съюзната 2021-2022 година.

1. По организационната дейност на Съюза

  1.1. Членска маса

Към днешна дата УС е издал 448 членски карти, разделени в три групи, по реда на  публикуването им в официалния сайт на Съюза.

              В първата група са зачислени почетните членове служили на подводните лодки тип „Малютка”, както и удостоените с това звание  за особени заслуги към Съюза – 7 души.

              Във втората група са вписани почетните членове, служили в  Красно-знамения Черноморски флот, удостоени за приноса им във възстановяването и развитието на подводното плаване в България  след 1948 година.

                       И  в третата група са зачислени редовите членове.

Спрямо служилите в дивизиона подводници  около 6500 българи, процентът на членовете ни е около 6-7%. Но това не е най-важното – по-важен е качествения състав на Съюза. Ние имаме едно ядро от около 80 човека, които  редовно участват в организираните мероприятия. Такива хора  ни трябват повече – качествени, ангажирани, а не формални членове.

    В последната група починали подводничари миналата година зачислихме нови наши другари – к/адм Костадин Николов Русков и kaп.л-т Жечко Стоянов Жечев. Моля, със ставане на крака и минута мълчание да почетем тяхната памет, както и паметта на другите наши братя, които не бяха официално членове на Съюза!

1.2. Работа на Управителния съвет

През отчетния период бяха проведени 4 редовни (в присъствие на минимум 5 члена от УС) и 1 виртуално заседание на УС, съгласно чл. 15, ал.7 от устава. Изпълнено е изискването на устава на 3 месеца да се провежда поне едно заседание. Заседанията се провеждаха в заседателна зала  на ВМК, а виртуалните със съгласуване на решенията по е-мейл.  

 

           1.3. Работа на офис клуба на Съюза

От 2015 година офиса на организацията се помещава в ВМК Варна. Поради пандемичната обстановка, все още не сме възстановили предишния ритъм на работата на офиса, от времето, когато той беше на ул. “Райко Жинзифов“ 31.

 

2. По изпълнение на План-програмата на СПРБ за периода 2021-2022

2.1. Участие в обществения живот на града

     През отчетния период Съюзът  не беше много активен в обществения живот на града. Предвид, че от няколко години  Съюза ни беше заличен като самостоятелна организация в официалния протокол на общинската администрация, от тази администрация нито веднъж не сме получили персонална покана за участие в общоградски тържества и чествания, и затова намалихме активността си в този план.

             2.2. Мероприятия на СПРБ

    Традиционно на 18 август 2021 година отпразнувахме 67 годишнината от възстановяване на подводното ни плаване и създаване на Осми отделен дивизион подводни лодки.

    Предвид пандемичната обстановка не се проведе традиционният Никулденско-Новогодишен бал на Съюза – една традиция, която ще продължим тази година,ако пак недай бог не настъпят нови противопандемични ограничения.

    На 25 май 2021 тържествено отбелязахме 105 годишнината от началото на подводното плаване в България, с добре организирано тържество на пирса в Евксиноград. На тържеството присъстваха командващият и началникът на щаба на ВМС и не малко от членовете и ръководството на СОСЗР-Варна водени от секретаря им - Константин Попов, Председателя на Асоциацията на българите по света (АБС) - Младен Станев и секретарите на АБС - Максим Страхилов и Зорка Георгиева. Българската военноморска конфедерация бе представена от ротационния си председател Васил Кръстев.

   На 28 дек.2021г. в Белослав участвахме във вече традиционното отбелязване на годишнината от вдигането на флага на 4-тата подводница от проект 633(сега подводница – музей „Слава“.На тази среща присъстваха около 50 подводничара,повечето от които членове на Съюза.

    Подобаващо отбелязахме в края на м.март 2022 г.и юбилея на доайена на подводното братство– контраадмирал  Румен Попов. По наше предложение адм.Попов бе награден от министъра на отбраната  с награден знак „За достойнство и чест“.

 

               2.3. Участие в дейността на Общинската организация, чрез клуб „Подводничар“

         Заместник председателят на УС, той и председател на Клуб „Подводничар“ -  Ганчо Райков редовно участва в заседания и мероприятия на Общинската организация на СОСЗР Варна. Имаме и немалко масови участия в най-вече културните мероприятия на СОСЗР -  срещи с автори, представяне на нови печатни издания, изложби. Имаме и писатели, които участват в Творческия клуб на СОСЗР. Двама наши членове успешно се изявяват в хора на моряците при СОСЗР.

  Двама от УС(Зам.Председателя Ганчо Райков и Секретаря Павел Димитров ) взеха активно участие и се изказаха на отчетно-изборната конференция на СОСЗР през март 2022г..

               Предвид на усложнената обстановка връзките ни с БВМК и други сродни военно-родолюбиви организации бяха ограничени.

               Намаляха и публикациите в „Морски вестник“ и списание “Клуб Океан“, но пък се активира групата “Подводно дело“ във „Фейсбук“, където членовете са над 1000.

               Отговорността за поддържане на сайта беше прехвърлена от Николай Йорданов към Чавдар Орманов.

               Предстои  отпечатването на нови 100 бр. от Алманаха на подводното плаване 1916-2011 ,който продължава да се търси,а останаха единични бройки.

               

           

 

     3. Работа по поддръжката на   ПЛ 84 „Слава“ - музей

В началото на 2019г.  Общински съвет - Варна взе решение и преотстъпи проекта за създаване на подводница музей „Слава“ на фирма „ИНКОМ“ и Асоцоация „Белославско стъкло“. От 18 август 2020 година музеят работи, но има редица допълнителни работи, които предстои да се вършат. И към този момент на собствения пирс в Белославско стъкло на  ПЛ Слава продължават да се изявяват няколко от по-младите ни членове ,организирани от чл. на УС Тошко Димитров.Особенно активен е електрика Драго Николов,който възстанови на много места в отсеците осветлението и индикацията по механизмите. На всички тях УС изказва своята най-дълбока и искрена благодарност за безвъзмездния труд!

Предстои  и тази закъсняла пролет да стартираме по-активно кампанията по поддръжката на „Слава“,защото ние добре знаем,че нашия ангажимент за все по-добрата визия на този уникален музей скоро няма да отпадне.

 Надяваме се още колеги млади и по-стари да се включат!

   

         Уважаеми дами и господа,

Наред с положителните страни на нашата работа следва да  анализираме  и проявените слабости в организационния ни живот.

На първо място, УС отново и отново поставя  въпроса със събираемостта на членския внос. Затова всеки член на Съюза носи лична отговорност и би следвало да проявява активност в търсенето на касиера или секретаря ни. Защото плащането на членския внос си е задължение на членовете по устав. Колеги, имаме достатъчно масови мероприятия през годината, започвайки с Общото събрание, така, че бъдете така добри да си  плащате членския внос! Това е възможно и чрез превеждането му по банковата ни сметка, или в офис-клуба, по ведомост.

За сведение на участниците в Събранието, несъбраните средства от членски внос възлизат на около 19 000 лева!

На второ място, с недостатъчно добри темпове върви набирането на нови членове. Показателен за това е и фактът, че след спускането на флага на „Слава” единици от членовете на последния й екипаж са  заявили желание за членство в Съюза.

На трето място, в държавата и града ни се случват ежедневно събития, по които сме длъжни да вземаме отношение, за да изразим гражданската си позиция. Продължаваме да  не го правим редовно, и това е сериозна слабост в работата на УС.

 

 

Задачи на Съюза за 2021-2022 година:

Уважаеми колеги, време е да помислим за бъдещето, и по-точно да работим и подкрепяме усилията на Командването на ВМС за модернизация на флота ни. Включително и за придобиване на нови подводници!

1.     Подводниците са „кавалерията” на флота, в смисъл – най предният му

отряд. От 1 ноември 2011 година България няма подводен флот. Това не е прецедент в историята ни. След Ньойския договор в продължение на тридесет години флотът ни е без „кавалерия”. Но сега, за разлика от тогава, без наличие на договорни ограничения, а поради отсъствие на държавническо мислене у държавните мъже.

Предвид факта, че в днешни дни в нашето море скрито могат да действат единствено подводниците, предвид необходимостта от осигуряване на националния и съюзния суверенитет на източната граница на Европа, борбата с трафика на хора и наркотици, сигурността на съоръженията, работещи по експлоатацията на подземните и морски ресурси, днес, повече от всякога България се нуждае от подводен флот!

2. Продължаване на работата по обогатяване на музея пл „Слава“, бордови номер „С-84“.

3.  Укрепване на организационното състояние на Съюза, привличане на нови членове и повишаване събираемостта на членския внос.

4. Активно участие в обществения живот и заявяване на по-открита  гражданска позиция по проблемите в град Варна и страната.

5.  Отбелязване на 142-та годишнина от създаването на българските ВМС,106-ата годишнина от началото на подводното ни плаване, 67-та годишнина от възстановяването му и създаването на Осми отделен дивизион подводни лодки, 130 годишнината от рождението на контраадмирал Иван Вариклечков и други годишнини.

6. Разширяване обхвата и задълбочаване на връзките със сродните неправителствени организации, в т.ч. и в международен план.

 

Уважаеми гости, братя подводничари,

Изказвам свое лично мнение, като се надявам, че мнозинството от вас споделят вижданията ми. България е член на голямото европейско семейство и евроатлантическия пакт, и това членство наистина няма алтернатива, не защото само това е пътят, а защото сами не можем да намерим алтернативен път.

УС на СПРБ изразява своята увереност, че с общите усилия на ветераните-подводничари и във взаимодействие с другите военно-родолюбиви организации ще продължим работата по реализация на главната ни цел – създаване на модерно гражданско общество в Родината!

 

Да живее България!

 

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти