Един за всички...

Съюз на подводничарите в Република България

 

Адрес:
гр.Варна, ул”Селиолу” 14Б,
ет.1, ап.2
Пощенски код: 9002
Тел.: 052/980734
GSM: 0886 010 888
E-mail:

   
 
Днес е г.

Отчетен доклад на Контролния съвет
Публикувана на: 12:29, ВТОРНИК 3 МАЙ 2022 | Принтирай
 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за дейността на Контролния съвет

за периода  26 юни 2021 г. - 29 април 2022 г.

 

През отчетния период Контролният съвет (КС) организира своята дейност в съответствие с Устава на СПРБ чл. 18-22.

Контролният съвет се състои от председател – Владимир Стефанов Владов и членове: Николай Василев Николов и Иван Димитров Иванов.

 

1. По организационната дейност на Съюза и ръководството му.

Заседанията на Управителния съвет се провеждат с добре обмислен дневен ред и подготовка на обсъжданията. Проведени са 4 редовни и 1 виртуално заседания (съгл. Чл.15 ал.(7) от устава. Всички са проведени при кворум не по-малко от 5 члена . Изпълнено е изискването на устава на 3 месеца да се провежда поне едно заседание. Заседанията се провеждаха в заседателна зала  на ВМК , а виртуалните със съгласуване на решенията по имейли .  

Заседанията на УС са надлежно протоколирани, като дебатите и взетите решения се записват в тетрадка и се заверяват с подписите на председателя и протоколчика.

Посочените в доклада на Управителния съвет и изпълнени мероприятия се разгласяват в медиите и интернет пространството.

УС реагира бързо и оперативно при възникването на извънредни обстоятелства, понякога за съжаление по тъжен повод, понякога при необходимост да се установят спешни контакти или в отговор на действия на различни власти и институции.

Споделям мнението, че през отчетния период е налице спад в активността на Съюза  в обществения живот на града. Разбира се, ние като част от българското общество, спазваме стриктно мерките на правителството за ограничаване на заразата с Covid 19 и това намери своето отражение върху дейността ни. Недоумение обаче, буди фактът, че нашият Съюз е заличен като самостоятелна организация в официалния протокол на обшинската администрация и при тази администрация нито веднъж не сме получили персонална покана за участие в общоградски тържества и чествания .

 

 

 

 

2. По финансовото състояние на Съюза:

 

Счетоводният отчет и приходно – разходната книга се водят от лицензиран счетоводител. Финансовата документация под формата на приходни ведомости и разходни документи, се събират в отделни папки и се предават за отчет  от членовете на УС Цветко Цветков и Павел Димитров. Открита е дарителска кампания с цел подпомагане възстановяването на подводница „Слава“ отдадена на концесия на фирма „ИНКОМ“ – Белославско стъкло.

Членския внос се събира от касиера Цветко Цветков като се водят списъци и се издават приходни касови ордери с отрязъци за плащащия и за счетоводството.

В сметката на Съюза в ДСК  има 4 348,27 лв. а в касата – 187,24 лв.

Постъпленията от членски внос за отчетния период  са общо 1308 лв.

Постъпленията от дарения за Съюза постъпили в каса, след което внесени по сметка са   857 лв.

 

Изводи и препоръки:

1. Касата и счетоводството се водят по българските счетоводни стандарти и съгласно устава.

2. Тъй като членския внос, който е най-постоянния източник за набиране на приходи се събира кампанийно и то само от касиера (на ОС, на празника на дивизион подводници, на Никулден), необходимо е УС да потърси и други решения, за да увеличи събираемостта на членския внос и да окаже помощ на касиера. Зле говори за отговорността на членовете на Съюза, да се посочва като несъбрана сума от 19000 лв.

 

С решение на УС финансовото състояние на Съюза се представя към дата 31 декември 2021 г. и включва всички приходи и разходи на съюза, за отчетния период, хронологично подредени в представените на екрана таблици.

Оценката на КС за финансовата отчетност е положителна и се дължи на усилията и отдадеността към работата на г-н Ц.Цветков и П.Димитров.

Изводи и предложения:

1. Да се счита организационната дейност на Съюза и на неговото ръководство удовлетворителна и положителна.

2. Да се приеме отчета на финансовите средства.

начало · устав · новини · карта на сайта · контакти